REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH FAST PROGRESS

 1. Grupy FP tworzone są na zasadzie doboru wiekowego i zaawansowania znajomości języka.
 2. Przydział do grup odbywa się na zasadzie:
  - testu kwalifikacyjnego
  - rozmowa z lektorem
 3. Uczeń zaniżający poziom w grupie, może zostać przeniesiony do odpowiedniej dla niego grupy.
 4. Materiały dydaktyczne kursant może zakupić bezpośrednio w sekretariacie Szkoły.
 5. Szkoła FP przygotowuje do egzaminów państwowych, koszt egzaminu ponosi słuchacz.
 6. Placówka zapewnia:
  - dodatkowe materiały dydaktyczne potrzebne do rozwijania umiejętności leksykalno-gramatycznej.
  - sale audio-wizualną
 7. Słuchacz FP zobowiązany jest do stałej i aktywnej obecności na zajęciach.
 8. Nadmierne opuszczanie zajęć, brak postępów w nauce, nieuregulowanie czesnego mogą być podstawą wydalenia z placówki.
 9. Wysokość kursu ustalona jest przed rozpoczęciem danego cyklu nauczania.
 10. Opłata w miesiącach obejmujących ferie zimowe i przerwy świąteczne nie ulega zmianie mimo zmniejszonej liczby zajęć.
 11. Nieobecność ucznia na odbytych zajęciach nie stanowi podstaw do potrącenia czesnego/opłaty.
 12. W przypadku rezygnacji z kursów słuchacz musi powiadomić Szkołę o tym fakcie i uregulowaniu płatności